Contact Us
Casting Deburring Technology
Techincal Support
Mr. Zhongxian Zhang
Tel.:+86 21 61268053
Mobile: +86 13701889455
Email:zhongxian.zhang@wm-sh.com
3D-Print Consumables
Mrs. Juliane Xie
Tel.:+86 21-61268003
Mobile: +86 13818199004
Email:shuyan.xie@wm-sh.com

ExOne 3D Printer
Hanning Wang
Tel.:+86 21 61268183
Mobile: +86 13916010562
Email:hanning.wang@wm-sh.com


Multilayer Vacuum Press
After-Sale Service
Mr. Jibin Hu
Tel.:+86 21 61268103
Mobile: +86 13916833209
Email:jibin.hu@wm-sh.com
3D-Print Service 
Mr. Tingxian Ming
Mobile: +86 13501663183
Email:tingxian.ming@wm-sh.com